Budimex

Infrastruktura_7_8_2015-48

Jakość badań na piedestale

Laboratorium centralne jest najważniejszą jednostką badawczą Budimeksu, ale świadczy również usługi dla samorządów i innych firm budowlanych. O znaczeniu wysokiej jakości badań laboratoryjnych oraz innowacyjnych rozwiązaniach mówi Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor ds. zapewnienia jakości firmy Budimex, w rozmowie z Marzeną Zbierską.

W jakim celu powstało laboratorium Budimeksu?

Budimex jest zaliczany do grona największych firm budowlanych na polskim rynku. Spółka realizuje ponad 100 kontraktów rocznie i przy tej skali działalności posiadanie własnych laboratoriów jest warunkiem koniecznym do utrzymania wysokiej jakości robót.

Budimex ma łącznie 19 laboratoriów, które prowadzą bieżącą kontrolę jakości budów.

Jak wygląda struktura zaplecza badawczego spółki i jakie miejsce w niej przypada jednostce centralnej?

Mamy jedno laboratorium centralne i 18 jednostek terenowych, które zajmują się kompleksową obsługą budów,  a także prowadzą nadzór nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym.

Nadrzędną funkcję pełni laboratorium centralne, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB1414. Jest ona potwierdzeniem wiarygodności i precyzji wykonywanych badań, a ponadto służy budowaniu zaufania do wyniku, który wydajemy.

Choć akredytację posiada wyłącznie laboratorium centralne, to pozostałe jednostki również działają zgodnie z procedurami PCA. Można więc uznać, że laboratorium centralne wyznacza standardy pracy laboratoriów polowych.

Ponadto Budimex prowadzi bieżącą współpracę z uznanymi jednostkami naukowo- badawczymi.

Jakie badania wykonuje laboratorium centralne?

Prowadzimy badania mieszanek mineralno- asfaltowych, betonowych, spoiwowych, kruszyw i gruntów. Wykonujemy analizy związane z geotechniką, w tym geologiczne rozpoznanie podłoża gruntowego oraz wiercenia obrotowe i udarowe. Łącznie w naszym laboratorium wykonujemy ok.150 różnych typów badań.

W jakim stopniu powstanie laboratorium przyczyniło się do poprawy jakości realizowanych inwestycji?

Wzrost jakości wykonywanych robót w ostatnich latach to efekt działania całego systemu kontroli jakości Budimeksu. Bardzo ważnym elementem tego systemu jest właśnie laboratorium oraz stała współpraca z naszą kadrą inżynierską.

Efekty tych działań są widoczne między innymi w statystykach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, naszego głównego zamawiającego. W 2014 Budimex znalazł się w ścisłej czołówce rankingu jakości robót obejmującego zadania inwestycyjne GDDKiA.

Wysoka jakość prac obowiązuje wszystkie podmioty, które biorą udział w realizacji inwestycji. Jakie są założenia polityki spółki dotyczące podwykonawców? Jak wygląda obsługa laboratoryjna tych firm?

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi, o których wiemy, że jakość ich pracy jest wysoka i którzy spełnili obowiązujące w spółce wymagania.

Poza tym na każdym etapie realizacji inwestycji weryfikujemy prace podwykonawców i nawet jeśli dana firma korzysta z własnego laboratorium, my prowadzimy niezależną kontrolę jakości. Uważam, że ten system się sprawdza.

Czy w związku z udoskonalaniem technologii powstały jakieś innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy dróg?

Jako jedna z nielicznych firm budowlanych w Polsce dysponujemy instalacją do dozowania granulatu asfaltowego na gorąco, która umożliwia dodanie materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowych w ilości do 50%, przy zachowaniu wysokiej jakości produktu finalnego. Jest to rozwiązanie innowacyjne na polskim rynku, ponieważ wytyczne techniczne z 2014 r. dopuszczają dodatek granulatu asfaltowego jedynie w ilości do 30%. W ubiegłym roku wykonaliśmy odcinki doświadczalne z wykorzystaniem tego materiału w ilości 50 %. Właściwości funkcjonalno- użytkowe nowej nawierzchni były zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej  inwestora.

Czego potrzeba, aby wcielanie nowych rozwiązań technologicznych w życie było możliwe?

Przede wszystkim procedur określających zasady wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na kontraktach. Obecnie trudno jest zmienić zapisy dokumentacji technicznej na etapie przygotowania oferty, a po rozstrzygnięciu przetargu jest to wręcz niemożliwe.

Czy w postępowaniach przetargowych potrzebne jest kryterium innowacyjności?

Innowacje w gospodarce, a więc także w budownictwie, są niezbędne do jej rozwoju.

Taką potrzebę widzą nie tylko firmy budowlane, ale też inwestorzy. Innowacje to często lepszy produkt za taką samą, a nawet niższą cenę. Uważam natomiast, że nie ma konieczności wprowadzania kryterium innowacyjności do postępowań przetargowych, ale na pewno potrzebne są procedury umożliwiające stosowanie innowacyjnych rozwiązań na kontraktach.

Czy laboratorium wykonuje badania dla zarządców dróg samorządowych? Czy może prowadzić nadzór jakościowy nad realizacją inwestycji także na tej sieci dróg?

Współpracujemy z samorządami oraz prowadzimy badania na zlecenie innych firm budowlanych. W ubiegłym roku prowadziliśmy nadzór laboratoryjny z ramienia inwestora nad budową jednej z dróg samorządowych w Płocku.

Wykonywaliśmy też badania dla różnych firm wykonawczych, m.in. dla Przedsiębiorstwa Budowlanego ESBUD, POLWAR, Eurovia Polska, Przedsiębiorstwa UNIDRO, Grupy LBT oraz Bilfinger Infrastructure.

Nasi partnerzy biznesowi mają do nas zaufanie. Doceniają nasze wysokie kompetencje, bezstronność i zachowanie poufności w postępowaniu związanym z wykonywaniem badań.

Dziękuję za rozmowę.